Login

Registarski broj 240 - Član grupacije posrednika u prometu nepokretnosti Srbije

Nidax-nekretnine logo
AKREDITOVANO OD STRANE:
ministarstvo trgovine logo
privredna komora srbije logo

024/559-337

063/510-315

office@nidax-nekretnine.rs

Prodajte nekretninu

Opšti uslovi poslovanja

 

Na osnovu člana 28. Zakona o posredovanju u prometu i zakupu  nepokretnosti /objavljen u „Službenom glansiku RS“ br. 95 od 31.10.2013 godine/ privredno društvo NIDAX-NEKRETNINE doo Subotica donose se  sledeći

 

 

 

 

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

 

 

UVODNE ODREDBE

 

Član 1.

Opštim uslovima poslovanja NIDAX-NEKRETNINE doo Subotica kao privrednog društva registrovanog u registru posrednika radi učestvovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, uređuje se poslovni odnos NIDAX-NEKRETNINE doo Subotica /u daljem tekstu: Posrednik/ i fizičkog odnosno pravnog lica koje NIDAX-NEKRETNINAMA doo Subotica poverava poslove posredovanja u prodaji odnosno zakupu nepokretnosti /u daljem tekstu: Nalogodavac/.

 

Član 2.

Nalogodavac koji zaključi Ugovor o posredovanju sa Posrednikom potvrđuje da je upoznat, da je u potpunosti razumeo i da je saglasan sa odredbama ovih Opštih uslova poslovanja.

 

Član 3.

Posredovanje se vrši na osnovu ugovora o posredovanju u prometu, odnosno zakupu nepokretnosti /u daljem tekstu: ugovor o posredovanju/, koji zaključuju nalogodavac i posrednik.

 

Ugovor o posredovanju pored prava i obaveza posrednika i nalogodavca, naročito sadrži podatke o posredniku i broju pod kojim je upisan u Registar posrednika, nalogodavcu, vrsti i bitnim elementima pravnog posla u cilju čijeg zaključenja posrednik posreduje, o visini, načinu i roku plaćanja posredničke naknade, roku važenja ugovora i vrsti i visini troška dodatnih usluga, ukoliko su ugovorene.

 

Nalogodavac se može obavezati izričitim ugovaranjem klauzule o ekskluzivnom posredovanju, da u ugovorenom roku neće angažovati drugog posrednika za posredovanje u vezi sa određenom nepokretnosti.

 

Ako za vreme važenja klauzule o ekskluzivnom posredovanju nalogodavac zaključi pravni posao u vezi sa nepokretnošću koja je predmet ekskluzivnog posredovanja, a za koji je posredovao drugi posrednik, dužan je da ekskluzivnom Posredniku na ime naknade štete plati iznos ugovorene posredničke naknade.

 

Član 4.

Opis i podaci o nepokretnostima koje su predmet posredovanja u prometu odnosno zakupu temelje se na podacima i informacijama koje je Posrednik dobio od Nalogodavca u usmenoj ili pisanoj formi.

 

Posrednik ne isključuje mogućnost greške u opisu i ceni nepokretnosti, kao ni mogućnost da je oglašena nepokretnost u međuvremenu već prodata /ili data u zakup/, da je vlasnik u međuvremenu odustao od prodaje /ili davanja u zakup/ a o čemu posrednik nije bio obavešten.

 

Posrednik je dužan čuvati podatke o ličnosti nalogodavca.

 

Posrednik je dužan da kao poslovnu tajnu čuva podatke i informacije do kojih dođe u postupku posredovanja u prodaji odnosno zakupu određene nepokretnosti i to pod uslovom da je u tom smislu dobio izričit pisani zahtev Nalogodavca.

 

Zahtev prema kom se Posredniku nalaže da sve podatke vezano za određeno posredovanje tretira kao poslovnu tajnu predstavlja prilog ovih Opštih uslova poslovanja i na zahtev Nalogodavca Posrednik je dužan da formu zahteva stavi na raspolaganje Naručiocu, te da Naručiocu potvrdi prijem takvog zahteva.

 

Ako je zainteresovani kupac ili zakupac kao primalac ponude već upoznat sa nepokretnošću koju mu u konkretnom slučaju posrednik prezentuje u postupku posredovanja dužan je da o tome, bez odlaganja, obavesti Posrednika u protivnom dužan je da Posredniku nadoknadi štetu i troškove do kojih bi dovelo propuštanje takvog obaveštavanja.

 

Član 5.

 

POSREDOVANJE ZA PRODAVCA

 

Kada prodavac da nalog Posredniku da posreduje u prodaji njegove nepokretnosti, tada Posrednik sa prodavcem zaključuje pisani Ugovor o posredovanju kao obavezan zakonom utvrđeni preduslov za vršenje posredovanja.

 

Ugovorom o posredovanju u prometu ili zakupu Posrednik se obavezuje da će obavljati sledeće za Nalogodavca:

 

▪ dovesti u vezu Nalogodavca sa potencijalnim kupcem radi obavljanja posla kupoprodaje;

▪ upoznati Nalogodavca sa prosečnom tržišnom cenom slične nepokretnosti na sličnoj lokaciji;

▪ izvršiti uvid u dokumentaciju kojom se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nepokretnosti i upozoriti Nalogodavca na: očigledne nedostatke i moguće rizike koji su vezani sa neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nepokretnosti, upisanim stvarnim ili drugim pravima trećih lica na nepokretnosti, kao i okolnostima i obavezama primene prava preče kupovine ako se to uvidom u dokumentaciju ukaže kao potrebno;

▪ obaviti potrebne radnje radi predstavljanja i ponude nepokretnosti na tržištu i oglasiti nepokretnost na adekvatan način.

▪ posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključenja ugovora o kupoprodaji uz uvažavanje prava i interese svih strana u pregovorima

 

Nalogodavac je u obavezi da:

▪ posredniku omogući potpuni uvid u isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nepokretnosti, odnosno drugo stvarno pravo na nepokretnosti koja je predmet prodaje i da ukaže posredniku na sve uknjižene i neuknjižene terete koji na njoj postoje;

▪ obezbedi posredniku i trećoj osobi zainteresovanoj za zaključivanje posredničkog posla razgledanje i prezentaciju nepokretnosti;

– obavesti Posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nepokretnost što posebno uključuje tačan opis nepokretnosti i zahtevanu cenu;

– Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tome nije postupio u dobroj veri, ako je postupio prevarno, ako je zatajio ili dao netačne podatke bitne za posao posredovanja u cilju okončanja pravnog posla, te je dužan da nadoknadi sve troškove učinjene tokom posredovanja a koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.

 

POSREDOVANJE ZA KUPCA

Kada kupac da nalog Posredniku da posreduje u kupovini nepokretnosti, tada Posrednik sa kupcem zaključuje Ugovor o posredovanju kao obavezan zakonom utvrđeni preduslov za vršenje posredovanja.

Posrednik će za kupca kao Nalogodavca obaviti sledeće:

– pripremiti ponudu nepokretnosti po zadatim parametrima i obezbediti razgledanje istih u što kraćem roku;

– pripremiti i obezbediti kupcu potpuni uvid u dokaze o vlasništvu nepokretnost koje mu je predao prodavac nepokretnosti koja je predmet kupoprodaje;

– nastojati da objektivno posreduje prilikom pregovora o ugovaranju cene nepokretnosti

– prisustvovati isplati kupoprodajne cene i primopredaji nepokretnost kojom prilikom se sastavlja zapisnik o primopredaji nekretnine ukoliko kupac to izričito zahteva;

– upoznati kupca sa uslovima za oslobađanje od poreza na prenos apsolutnih prava ukoliko takvi uslovi postoje:

 

POSREDNIČKA NAKNADA KOD PROMETA NEPOKRETNOSTI

Za izvršenu uslugu posredovanja za prodavca kod prodaje neporketnosti iznos posredičke provizije je 3% od dogovorene kupoprodajne cene nepokretnost. Posredničku proviziju plaća Prodavac sa danom prijema kupoprodajne cene.

 

Za izvršenu uslugu posredovanja za kupca kod kupovine nepokretnosti iznos posredičke provizije je 3% od dogovorene kupoprodajne cene nepokretnosti. Posredničku proviziju plaća kupac prilikom zaključenja Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti.

 

POSREDOVANJE KOD IZDAVANJE NEPOKRETNOST U ZAKUP

Kada zakupodavac da nalog Posredniku da posreduje kod izdavanja u zakup njegove nepokretnosti odnosno kada zakupac da nalog Posredniku da ga dovede u vezu sa licem koja bi sa njim pregovarala i zaključila Ugovora o zakupu nepokretnosti Posrednik će sa Nalogodavcem zaključiti Ugovor o posredovanju.

 

Obaveza je Posrednika da zakupodavca kao Nalogodavca dovede u vezu sa zakupcem radi zaključenja ugovora o zakupu , kao i da upozna zakupodavca kao Nalogodavca sa prosečnom visinom zakupa slične nepokretnosti na sličnoj lokaciji;

 

Obaveza je Posrednika da zakupcu kao Nalogodavcu pripremi ponudu nepokretnosti namenjenih izdavanju u zakup te da mu obezbedi razgledanje istih u što kraćem roku a

 

POSREDNIČKA NAKNADA ZA ZAKUPODAVCA I ZAKUPCA

Za izvršene usluge u posredovanju davanja u zakup i uzimanja u zakup nepokretnosti plaća se posrednička provizija u iznosu od _________% od ugovorene zakupnine i ista se naplaćuje sa danom zaključenja Ugovora o zakupu.

 

Zakupninu u smislu prethodnog stava plaća _________________.

 

OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU

Posrednik stiče pravo na posredničku naknadu u momentu zaključenja ugovora za koji je posredovao.

 

Posrednik može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje posredovanja i zatražiti da mu se unapred plate sredstva za određene izdatke i troškove.

 

U smislu prethodnog stava naročito se misli na:

– posebno zahtevane troškove oglašavanja

– troškove prevoza

 

Posrednik nema pravo niti će tražiti delimično plaćanje posredničke naknade unapred, odnosno pre zaključenja ugovora za koji je posredovao.

 

Izričito se konstatuje da Posrednik ne odgovara za neuspelo posredovanje, odnosno da isti ne garantuje Nalogodavcu bilo kakav uspeh u posredovanju.

 

EVIDENCIJE O POSREDOVANJU

 

Posrednik vodi evidenciju o posredovanju.

 

Evidencija iz stava 1. ovoga člana sadrži podatke o ugovorima o posredovanju i ugovorima o potposredovanju, a naročito podatke o nalogodavcu, nepokretnosti čiji promet, odnosno zakup je predmet posredovanja, ishodu posredovanja i posredničkoj naknadi.

 

Posrednik vodi i evidenciju poseta i razgledanja nepokretnosti od strane zainteresovanih lica a koja evidencija obavezno sadrži datum i čas razgledanja i ime konkretnog lica koji je ispred Posrednika vršio prezentaciju nepokretnosti.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Primerak ovih Opštih uslova poslovanja predaće se Nalogodavcu pre  potpisivanja ugovora o posredovanju.

 

Primerak ovih Opštih uslova poslovanja biće istaknut neoprekidno i na vidnom mestu u poslovnim prostorijama Posrednika, na način pogodan da se sva zainteresovana lica upoznaju sa njihovom sadržinom.

 

Na sve ono što nije uređeno ovim Opštim uslovima poslovanja primenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, Zakona o obligacionim odnosima i drugi relevantni pozitivni propisi.

 

Ovi Opšti uslovi poslovanja stupaju na snagu danom donošenja.

 

 

Subotica, ___________ godine                                      NIDAX-NEKRETNINE doo Subotica

direktor Miroslava Vukas

 

____________________